Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO” oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych informujemy, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

Szczegóły tego dotyczące:

 • Administrator danych osobowych
  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej „MASŁAW”, ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 • Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 602186920 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
 • Cele i podstawy przetwarzania
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody w celu oznaczenia imieniem i nazwiskiem zdjęć i innych materiałów przekazanych do Społecznego Archiwum Warszawy.
 • Odbiorcy danych
  W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych ze Stowarzyszeniem „MASŁAW” przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Stowarzyszenie.
 • Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane pozyskane w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Panią/Pana z nami umowy będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celów, o których mowa w pkt III.
 • Pani/Pana prawa:
  Przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskanie dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z obowiązującego prawa;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m. in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych zgodnie z art. 77 RODO;
  6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych – otrzymania zgodnie z art. 20 RODO od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  W celu skorzystania z ww. praw należy skierować żądanie do Administratora Danych Osobowych lub Inspektora Ochrony Danych – dane kontaktowe wskazano w pkt I lub II niniejszej informacji. 
  Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień Administrator będzie musiał upewnić się, że Pani/Pan ma powyższe prawo, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.
 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:
  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.